شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

وقتی نگاهم سمت تو نیست

یعنی کورم

من اما با همین چشمهای کور سالهاست دوستت دارم...

  • بهشت ناظمی