شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

کوچیک تر که بودم خونه مون پرده های بلندی داشت

هروقت از بابا ناراحت میشدم یا باهاش قهر میکردم میرفتم پشت پرده قایم میشدم

یه کم بعد خودش می آمد پیدام میکرد

اما امروز عصر هرچی پشت پرده نشستم نیومد...

  • بهشت ناظمی