شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

جوانی اش را فدای پرستاری از پدر و مادر کرده بود

به روضه های زینب که میرسدند بلند بلند گریه میکرد...

  • بهشت ناظمی