شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

کاش میشد شانه های محکمش را از زمین پس گرفت...

  • بهشت ناظمی