شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

وقتی کلاغی می میرد بقیه کلاغها دنبال علت مردنش میگردند که مبادا دیگری به همان مرگ دچار شود... با همان قارقار ساده شان
  • بهشت ناظمی