شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

آن شب تو را نه

زخمهای تنت را بوسید...

و خون راه افتاد در دلش

  • بهشت ناظمی