شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

 بانو جان

الفبای بی قراری را شما یادمان دادید...

آدم باید قدر شما عاشق باشد

همینقدر صبور و قشنگ.

  • بهشت ناظمی