شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

در سمتِ چپِ سینه ام زخمیست

که پس از این همه سال هنوز چِکه میکند...

  • بهشت ناظمی