شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

شیشه به خودیِ خود نمی شکند

سنگ میخواد شکستنش

سنگ نباشیم

  • بهشت ناظمی