شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

با پاسدارها دعوایش شده بود

جنازه ی پسرش را بغل کرده بود، آورده بود خانه برایش لالایی بخواند.

  • بهشت ناظمی