شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...
دوست داشتن علف هرز نیست شازده
آدم هم قوطی شیر یا دستمال کاغذی نیست که تاریخ انقضا داشته باشد یا تا آخر استفاده ش کنیم و دور بیندازیمش و با یار جدید برویم راند بعدی...
قلب آدم سبزه عید نیست که ته خوشی عید بیندازیمش در آب روان که برود و برود و برود
قلب آدم حکایت در مسجد است نه کندنیست نه سوزاندنی... 
حکایت کاروانسرا نیست که برو دیگری جایت را پر کرده که از اساس باید گل گرفت در آن قلب و آن زندگی که روی خرابه های وجود دیگران بالا میرود و ابدا اهمیتی ندارد که روح و قلب آن آدم چه شد...


  • بهشت ناظمی