شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...
معذور  لو قلبی مشتاق لیک
و صدای بلند گریه هایش...
ص
  • بهشت ناظمی