شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

بی جهت نیست که "آب" مهریه ی مادرتان است

  • بهشت ناظمی