شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

روی زمین دراز میکشم

کنارِ تو

تا مرزِ پیراهنت

در تاریکی چشم میبندم و یک نفس عمیق هوایت را نفس میکشم

به نزدیک لبهایت میرسم

و از بزرگ شدن نمیترسم...

  • بهشت ناظمی