شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

هذه الشجره من ممتلکات ابی الفضل العباس

به درختان خیابان تو عادت دارم

  • بهشت ناظمی