شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

یکطور عجیبی زل زد ته مردمک چشمانم و گفت: "پایت را که از کفش دنیا درآوردی، راهی ات می کنند."

  • بهشت ناظمی