شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

چیزی ته چشمان کودکان شناور است

که دلم را میلرزاند

من نام آن را خدا گذاشته ام...

  • بهشت ناظمی