شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

میان تمام چیزهایی که میشد بردارد و فرار کند، قاب عکس مادرش را بغل گرفته بود و به سمت دشت می دوید...

خانه غرق شده بود!

  • بهشت ناظمی