شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

فی یسار صدری لک وطن

در سمت چپ سینه ام، خانه توست...

  • بهشت ناظمی