شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

بعضی از اقلام سوخته اش گران بهاتر است

قدر دل ما را بدان شازده...

  • بهشت ناظمی