شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...
پشت پرده ی حریر پنهان شدم
بچه ها بازی میکردند
دیگران میگفتند، می خندیدند
تمامش را می دیدم، می شنیدم
اما دیگران مرا نمی دیدند، حواسشان نبود اصلا...
بعد از مرگ ما میان دیگران چنین صورتی داریم
  • بهشت ناظمی