شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

دزدی آمد

سنگی انداخت

بامعرفتها دست بردند در شناسنامه هایشان

خدا راهی شان کرد


  • بهشت ناظمی