شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

ما را از غم جهان

همین بودن و ندیدن تو بس...

  • بهشت ناظمی