شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...
بسم الله گفت و سیاهی محرم را سر در خانه اش کوبید
زیر لب زمزمه میکرد: "به فدای لب عطشان حسین"
  • بهشت ناظمی