شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

لقد اشتاق سمعی منک لفظا

حرف بزن حال مرا خوب کن...


  • بهشت ناظمی