شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

آب جسته در گلو که نه

اما بغض، خفه میکند آدم را...

  • بهشت ناظمی