شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

کاش خدا پایین بیاید

بایستد روبروی چشمانم

و خیلی محکم بپرسد:

"به کدامین گناه انقدر دلت را کشتی"

از بی جوابی سر بگذارم روی پاهایش به گریه های بلند...

  • بهشت ناظمی