شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

امروز روز شماست بانو

ما را به آبروی شما حواله داده اند

خودتان که بهتر خبر دارید...

  • بهشت ناظمی