شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

تمشی علی استحیاء

حالا فکر کن پهلو شکسته هم باشد...

  • بهشت ناظمی