شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

آدم خودش را وقف کند در این دنیا...

  • بهشت ناظمی