شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

بعدِ شما بهار پشت در ماند آقاجان

مثلِ من که در ترافیک باقرشهر گیر کردم

اصلا رویِ آمدن ندارم آقا جان

به خدا...

حاضر بودم ماشین بترکد اما نرسم از خجالت

هرچند آفتابِ یکم فروردین را باید در آغوش محبوب بود

حواسم پرت شماست که دایی از آینه نگاهم میکند و میگوید

"حواست باشه دخترِ کی بودی... بابات لنگه نداشت"


  • بهشت ناظمی