شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

   روزگار سختیست نازنین

    هرقدر مظلوم تر، تنها تر...

  • بهشت ناظمی