شرحه شرحه

استفاده از این سطور به هر عنوانی، حق الناس محسوب میشود و خدا پیگیرش خواهد بود...

نفس بریده بریده ی کسی است که غم دارد

که دلش دارد از غم تاول میزند

نام دیگر توست...

  • بهشت ناظمی